Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpa pozemkovo vo vlastníctve obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ján Pota a Nataša Potová
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo financií SR
0.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Oprava v záruke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Vystavenie záruky Bankou v prospech Beneficienta Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR formou dotácie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR formou dotácie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0.00 €
Rekonštrukcia domu nádeje v Košickej Polianke - realizácia diela Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: STELCO Slovakia, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s poskytovaním služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Združenie vidiek
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Košická Polianka
0.00 €
Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Preložka energetických zariadení Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Cena za zhotovenie diela Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku v maximálnej výške 9460€| Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
0.00 €
Výkon stavebného dozoru na stavbe bytového domu „16 b.j. nájomné byty + Technická vybavenosť – KOŠICKA POLIANKA“ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: WALLS, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
Darovanie projektu - Realizačného projektu s názvom stavby: Košická Polianka - preložka NN Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Darcovia projektu - realizačného projektu s názvom stavby: Košická Polianka -preložka NN
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Dionýz Szucs
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ján Szvat
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Róbert Smrčo
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Jiří Sedláček
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Štefan Rybovič
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Marta Pašková
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Marek Ondočko
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Peter Móroc
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Dávid Makuch
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. František Kondáš
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mgr. Katarína Horváthová
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Adrián Dejčík
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti na realizáciu prekládky stĺpa veľmi vysokého napätia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Simona Čigášová
0.00 €
Vystavenie záruky Bankou v prospech Beneficienta Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
0.00 €
Stavebné práce v rámci projektu "16 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
Uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Stavebné práce v rámci projektu "16 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Doming spol. s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Darovanie fin. hotovosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Jozef Poruban
0.00 €
Projektová dokumentácia pre výstavbu nájomných bytov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SOLAR-projekting s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JAZERO n.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Poistné plnenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Ukončenie poskytovania práv. služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JUDr. Jozef Göbl
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Zabezpečiť pre objednávateľa zber a odvoz Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Záväzok vykonať pre objednávateľa komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Uľahčenie aplikácie obsahu zmluvy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Zmena čl. 4 ods. 1 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
Poskytnutie služby k informačnému systému KORWIN Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej a konsolidovanej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy a preverenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Umiestnenie zberného kontajnera bielej farby na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Eko charita východ
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie zákazníkovi "Dôveryhodnú službu" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Disig a.s.
0.00 €
Nájomné, náklady na prevádzku a kaucia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEDVEDÍKY JUNIOR - občianske združenie
0.00 €
Výpožička nehnuteľností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEDVEDÍKY JUNIOR - občianske združenie
0.00 €
Zmena dohodnutej ceny diela Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: East Trade Co. s.r.o.
0.00 €
"Projektová dokumentácia pre výstavbu nájomných bytov" - vypracovanie a zabezpečenie a dodanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SOLAR-projekting s.r.o.
0.00 €
Poistenie pre uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Poistenie pre uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEDVEDÍKY JUNIOR - občianske združenie
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa odvoz a likvidáciu odpadov tvoriacich nelegálnu skládku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EkoSpektrum, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
0.00 €
Poskytnutie nenávratného fin. príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košická Polianka
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
GDPR Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MH plus s.r.o.
0.00 €
Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov objednávateľa Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MG PZS, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Spolupráca zúčastnaných strán pri zabezpečení výkonu priebežnej odbornej praxe Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Stredná odborná škola
0.00 €
Vykonanie diela - Stavebné práce k zákazke: Vybudovanie systému zberu odpadov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: East Trade Co. s.r.o.
0.00 €
Poistenie pre uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Telefonovanie - Predaj KZ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telefonovanie - Predaj KZ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Verejné telefónna služba Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Verejné telefónna služba Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
ročná hlavná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ekotec
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Dodávka tovaru a služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
Prenájom ozvučovacej techniky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kultúrne centrum Abova
0.00 €
Dohoda o čase a spôsobe zaplatenia dlhu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KES a TNS - Bogdaň Ladislav
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mgr. Jozef Košč
0.00 €
Poistenie pre uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
úprava a doplnenie ustanovení zmluvy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JAZERO n.o.
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Filia n.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štefan Tribula THERM
0.00 €
preprava Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
skončenie platnosti zmluvy a zabezpečení prepravy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
0.00 €
poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JUDr. Jozef Göbl
0.00 €
cena a platobné podmienky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenský červený kríž
0.00 €
Úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie poradenských služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Audit účtovnej závierky a úč. závierky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie vo výške 8500€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad vlady SR
0.00 €
Poskytnutie fin. príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Poskytnutie fin. príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Arcidiecézna charita Košice
0.00 €
vydanie firemnej platobnej karty Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Tatra banka, a.s.
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov z rozpočtových prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poskytovanie soc. služby Odb.: Alžbeta Stolárová
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Sanácia čiernych skládok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EkoSpektrum, s.r.o.
0.00 €
Vykonanie diela - Stavebné práce k zákazke: Vybudovanie systému zberu odpadov v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: East Trade Co. s.r.o.
0.00 €
Poukážky firmy Labaš s.r.o. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Labaš s.r.o.
0.00 €
zistenie stavu detského ihriska, tzv. ročná hlavná kontrola Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ekotec
0.00 €
úprava práva a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom sponzora poskytnúť príjemcovi fin. prostriedky a so záväzkom príjemcu použiť tento fin. príspevok na uskutočnenie spol. podujatia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kudroč - Trans s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zámena pozemku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Zamieňajúci č.2
0.00 €
úrazové poistenie pre uchádzačov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Predlženie dohody č. 18/41/054/19 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie fin. dotácie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košická Polianka
0.00 €
Nadobudnutie nehnuteľnosti do svojho podielového spoluvlastníctva Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Zamieňajúci č.2
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dodávky plynu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na opravu budovy hasičskej zbrojnice obce KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zriadenie Účtu Sporobusiness Bankou pre Klienta Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Vykonanie diela - Oprava budovy hasičskej zbrojnice obce KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Boresko s.r.o.
0.00 €
Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb IS DCOM Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Poskytnutie fin. príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Prenájom kancelárie č. 2 na 1. nadzemnom podlaží viacúčelovej budovy KD Odb.: Agro Polianka s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
čl. 4.3 zmluvy sa ruší a nahrádza novým Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania prac. miest Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
úprava práv a povinností dohody pri zabezpečení realizácie činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: JAZERO, n.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Filia n.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
0.00 €
Zabezpečenie prepravnej služby SČK Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenský červený kríž
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Marek Sivák
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky uzavretej k 31.12.2016, audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HIREKON, s.r.o.
0.00 €
úprava práv a povinností pri vykonávaní aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Nájom časti pozemku p.č. 293/4 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úrazové poistenie pre uchádzača o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
úprava práv a povinností pri vykonávaní aktivačnej činnosti v Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov ako dar vo výške 100€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Poskytovanie služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
dar vo forme 20 vriec vo výške 32,41 eur Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie vo výške 1000€ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košická Polianka
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
0.00 €
poradenské služby vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Premiestnenie Materskej školy do budovy Základnej školy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Lubitrans s.r.o.
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovľníckej služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Poskytovanie Služby prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Adsupra .s.r.o.
0.00 €
rekonštrukcia asfaltovej cesty v obci Košickej Polianky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Strabag s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
dar vo forme 110l zbernej nádoby vo výške 30€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mgr. Jozef Košč
0.00 €
Prenájom pozemku p.č. 1672/2 o výmere 668m2 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
dodanie , inštaláciu a a zavedenie kamerového systému do praxe Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Compact, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
podnájom ihriska na par. č. 1475/2 a č. 1475/3 a šatňa súp. č. 263 nachádzajúca sa na par. č. 1475/3 Odb.: Kynologický klub Košická Polianka, O.z.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
úprava práv a povinností banky a klienta pri poskytovaní elektro. služieb k bankovým produktom Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zvoz odpadu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
zmena dohody v čl. IV: Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - "KP - napojenie viacúčelovej budovy OcÚ a ZŠ na jestvujúcu studňu" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Peter Szabó
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Filia n.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
0.00 €
hromadná doprava cestujúcich Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
poskytnutie fin. prostriedkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JAZERO n.o.
0.00 €
zrušenie dodatku č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 29.12.2004 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Zmena a doplnenie zmluvy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Poskytnutie účtu Komunal Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Banky a Klienta Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Vykonávanie absolventskej praxi Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štefan Tribula THERM
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1000 € Odb.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košická Polianka
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Agentúra Galaxy s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Vertical s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: TD, s.r.o.
0.00 €
dar vo forme 110l zbernej nádoby vo výške 30 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Renovácia drevenej parketovej podlahy v kultúrnom dome Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EURO-MONT SK s.r.o.
2576.40 €
Dodávka vody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AQUA PRO, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.2 k zmluve č.6/2013 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing.arch. Ľuboslava Vlčková
0.00 €
Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN O Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing.arch. Ľuboslava Vlčková
600.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Zmeny a doplnky ÚPN - obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková REVITAL PROJECT
999.00 €
Dodatok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Zmluva o bidúcej zmluve Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kynologický klub Košická Polianka
0.00 €
Malá domová čistiareň odpadových vôd zriadená na par. č. 428/14 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Silvia Janočková
0.00 €
Poistenie UoZ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej ščinnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Štefan Tribula a Mgr. Marcela Tribulová
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Zhotovenie Web stránky obce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: webex media, s.r.o.
350.00 €
Vytvorenie Web stránky obce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: webex media, s.r.o.
12.00 €
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2016/§54 - ŠnZ16/41/054 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Dotácia na materiálno-technické zabezpečenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Úhrada strát na linke č.802406 č. 67 a 64 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Marián Kundráth a Bc.Marcela Kundráthová
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
vykoanávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Úprava práv a povinností sponzora súvisiacich so záväzkom sponzora Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štefan Havrila, nar 11.04.1971
120.00 €
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice Arcibiskupský školský úrad
50.00 €
Úprava práv a povinností dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miesta pre znevýhodnených UoZ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
11805.12 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HIREKON, s.r.o.
950.00 €
Poskytnutie prijímateľovi fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mesto Košice
50.00 €
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HIREKON, s.r.o.
0.00 €
Pripojeniek IS DCOM Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dodatok k dohode č.4a/§10/2014/AC o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení menších obecných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným obsahom Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
51000.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
0.00 €
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JAZERO n.o.
0.00 €
Úhrada straty z výkonu prepravných služieb. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
171.30 €
Poskytnutie účtu Komunál Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
SADZOBNÍK SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
PRODUKTOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
DOtácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3840.00 €
Zmluve o úvere Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zmluve o úvere Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zmluve o úvere Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zmluve o úvere Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zmluve o úvere Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zmluve o úvere Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Prenájom nehnuteľností parcela E, č. 1475 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košická Polianka
0.02 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Úprava práv a povinností súvisiacich so záväzkom sponzora Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štefan Tribula THERM
50.00 €
Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom sponzora. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: D.A.F. Trade s.r.o
100.00 €
Úprava práv a povinností súvisiacich so záväzkom sponzora Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
500.00 €
/prava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
/prava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Dodatok č.1 k dohode číslo 91/§52/2015/ŠR Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
9.75 €
Dodatok č.1 k dohode č.4/§12/2015/AC Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Dodatok č.2 k dohode č.4/§12/2015/AC Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Verejná telefónna služba Biznis linka 200 0556320399 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
26.53 €
Dodávka veterinárnych asanačných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: TD, s.r.o.
60.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
3082.56 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
852.00 €
Dodanie služieb "Servis a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
0.00 €
Dodávka kancelárskeho tovaru, techniky a i. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Iveta Sokolová - OPTIMA
0.00 €
Dodávka servisných prác kancelárskej a výpočtovej techniky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Miroslav Sokol - OPTIMAX
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
55.25 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
9534.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
4372.00 €
Komunikačné, Informačné a Elektronické služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HIREKON, s.r.o.
750.00 €
Zmena tečrmínu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
0.00 €
Doplnkov´é dôchodkové poistenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: STABILITA, d.d.s, a.s
0.00 €
Podmienky aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Aktivačné práce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
zmeny a doplnky ÚPN - obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT
1200.00 €
Výkon technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej sužby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
0.00 €
Realizácia DDD (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia) prác Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Ladislav Popovič DEZIN
0.00 €
Ukončenie dohody č. 26/§50j-NS/2014/NP VAOTP SR-4 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Zmluva o Elektronických službách Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ACTOAUDIT s.r.o.
1080.00 €
pracovné prostriedky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
500.00 €
realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
počet UoZ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
zmena spôsobu financovania Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
aktivačné práce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Dodávka a distribúcia zemného plynu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
register organizácií Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štatistický úrad SR
0.00 €
obstarávateľská činnosť Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
600.00 €
dodávka a distribúcia elektrickej energie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
periodicita a splatnosť splátok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
848.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
pripojenie k sieti Podniku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.99 €
periodicita a splatnosť splátok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
bankový produkt - Komunal Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
bankový produkt - Komunal Plus Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie PD pre územné rozhodnutie ČOV Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
0.00 €
Spracovanie tendrovej dokumentácie pre projekt "Košická Polianka - kanalizácia" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
0.00 €
zmena dátumu Odb.: FORUBE, s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Jazdecké preteky Odb.: FORUBE, s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
500.00 €
zmeny a doplnky ÚPN - obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. arch. Mariana Šimková, REVITAL PROJECT
1440.00 €
dohoda zmluvných strán o zriadení Záložného práva k pohľadávkam Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
68093.45 €
dohoda zmluvných strán o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
41856.95 €
splátkový kalendár Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
18089.51 €
dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
18089.51 €
splátkový kalendár Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
19940.14 €
dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
19940.14 €
poskytnutie Úveru Bankou Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
18089.51 €
poskytnutie Úveru Bankou Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
19940.14 €
splátkový kalendár Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
3827.30 €
dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
3827.30 €
dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
18436.50 €
dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
7800.00 €
poskytnutie Úveru Bankou Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
3827.30 €
poskytnutie Úveru Bankou Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
18436.50 €
poskytnutie Úveru Bankou Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
7800.00 €
Rampa pre zdravotne postihnutých Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: RAVEN a.s.
3700.00 €
úprava splátkového kalendára Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
zber elektroodpadu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
cena nájmu a služieb spojených s nájmom Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
Zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
poskytnutie služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
36.00 €
Rekonštrukcia kotolne v budove ZŠ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štefan Tribula THERM
19935.23 €
Rekonštrukcia kotolne v budove OcÚ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Štefan Tribula THERM
19873.07 €
úprava fakturácie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
zmena čísla účtu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: patrikpanda, s.r.o.
0.00 €
úprava DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ENICCO a.s.
8400.00 €
zmena čísla účtu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI
0.00 €
zníženie licencie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
18.00 €
zmena čísla účtu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. KOPOROVÁ Katarína - inž. činnosť vo výstavbe
0.00 €
zmena čísla účtu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI
0.00 €
úprava DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ENICCO a.s.
8400.00 €
predĺženie trvania dohody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
5878.29 €
vodovod - rozšírenie Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
nebytové priestory Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
vodozádržné opatrenia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
365.10 €
počet uchádzačov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
5878.29 €
Revitalizácia centra obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
95000.00 €
audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Paulína Baňacká
600.00 €
Obecný úrad v ekologickej prevádzke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. KOPOROVÁ Katarína - inž. činnosť vo výstavbe
1600.00 €
záložné právo k nehnuteľnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
termín ukončenia diela Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Košická stavebná s.r.o.
0.00 €
úprava životného minima Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
3303.64 €
Obecný úrad v ekologickej prevádzke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
13144091.00 €
Rekonštrukcia elektro-rozvodov v suteréne OcÚ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KES a TNS - Bogdaň Ladislav
23535.97 €
Detské ihrisko Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
18436.50 €
nájom nebytových priestorov Odb.: UNISTAV, s.r.o.Prešov
Dod.: Obec Košická Polianka
5476.00 €
poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
534.39 €
ISDN BRA Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Úrad vlady SR
92696.00 €
požiarny a bezpečnostný technik Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: R.D.TECH - Radoslav Dugas
125.00 €
vybudovanie vodozádržných prvkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Košická stavebná s.r.o.
89995.87 €
Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
376453.80 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Kondášová Marta
Dod.: Obec Košická Polianka
157.50 €
úprava DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HS HSV s.r.o.
302599.34 €
aktivačné práce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
45.40 €
webové sídlo obce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MM Mark, s.r.o.
205.20 €
dotačný účet Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
bežný účet Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
splatnosť fakúry Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HS HSV s.r.o.
107364.62 €
poskytnutie príspevku regionálnej a miestnej zamestnanosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
3257.96 €
ZŠ Košická Polianka - zníženie ekologickej záťaže Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Marta Tomková - T.D.Line
7500.00 €
Obecný úrad v ekologickej prevádzke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Marta Tomková - T.D.Line
7500.00 €
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
0.00 €
Oáza oddychu v Košickej Polianke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
47106.24 €
Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
585279.01 €
úprava rozpočtu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: FORUBE, s.r.o.
374550.43 €
úrazové poistenie žiakov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: FINMARK, s.r.o.
29.16 €
ZŠ zníženie ekologickej záťaže Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EkoFond, n.f.
0.00 €
Košická Polianka - Hospodárna prevádzka MŠ a OcÚ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: GRIFF spol. s r.o.
3550.00 €
Košická Polianka - Ekologizácia ZŠ vrátane stravovania Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: GRIFF spol. s r.o.
4200.00 €
periodicita a splatnosť splátok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
propagácia obchodnej činnosti Odb.: UNISTAV, s.r.o.Prešov
Dod.: Obec Košická Polianka
500.00 €
propagácia obchodnej činnosti Odb.: FORUBE, s.r.o.
Dod.: Obec Košická Polianka
300.00 €
cena diela - menej a viac práce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
140947.27 €
Rekonštrukcia strechy ZŠ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KATI Stav, s.r.o.
5999.40 €
aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
310.80 €
zmena termínu ukončenia prác Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
odber odpadu prenosných batérií Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
vecné bremeno Odb.: Štefko Ľubomír
Dod.: Obec Košická Polianka
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Štefko Ľubomír
Dod.: Obec Košická Polianka
381.48 €
zmena termínu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
375620.26 €
zrušenie zmluvy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
PD "Modernizácia školskej kuchyne" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: GRIFF spol. s r.o.
4900.00 €
zrušenie zmluvy Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEDITEK, s.r.o.
300.00 €
záložné právo k nehnuteľnosti Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
pohľadávka a jej príslušenstvo Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
209172.71 €
Oáza oddychu v Košickej Polianke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
39.75 €
prenájom priestorov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
11348.80 €
poskytnutie príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. KOPOROVÁ Katarína - inž. činnosť vo výstavbe
1400.00 €
Oprávnené výdavky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: FORUBE, s.r.o.
368457.48 €
poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Paulína Baňacká
600.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
156.94 €
aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: UPSVaR Košice
310.80 €
zber elektroodpadu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: H+EKO, spol. s r.o.
0.00 €
PD "Košická Polianka rozšírenie materskej školy" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: GRIFF spol. s r.o.
5.50 €
Rekonštrukcia elektro-rozvodov 1. posch. OcÚ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KES a TNS - Bogdaň Ladislav
19232.35 €

  Úradné hodiny

  Úradné hodiny - Obecný úrad

  Pondelok:

  08.00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový  deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový  deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Úradné hodiny - Matrika 

  Pondelok:

  08.00 - 12:00 12:30 - 14:30
  Utorok: nestránkový  deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový  deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár