Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výkon verejného obstarávania na predmet zákazky: Nákup záhradných kompostérov k projektu: Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Košická Polianka, v zmysel Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb a odporných konzultácií v oblasti VO podľa bodu 3.2.3 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
350.00 €
Zhotovenie asfaltového krytu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ASTEX s.r.o.
0.00 €
Montáž betónového obojstranného oplotenia Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: FLINSTONES CENTRUM s.r.o.
0.00 €
Dlhodobé meranie mosta v Košickej Polianke cez rieku Torysa Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
0.00 €
"Nákup vlečky - vybavenia zberného dvora v obci Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AGRATECH s.r.o.
0.00 €
"Nákup traktora - vybavenia zberného dvora v obci Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AGRATECH s.r.o.
0.00 €
obojstranné oplotenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: PROFIL INVEST s.r.o.
0.00 €
obojstranné oplotenie Dod.: PROFIL INVEST s.r.o.
0.00 €
Servisná prehliadka motorového vozidla značky IVECO, EČV KE 794 JI Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
0.00 €
50ks rybárskych lístkov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: ŠEVT, a.s
0.00 €
Nákup kontajnerov, boxov, stohovacích a vrecovacích vozíkov - vybavenia zberného dvora v obci KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOPRAKO s.r.o.
0.00 €
20ks 120l plastových nádob na tuhý komunálny odpad Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
Kosenie zeleného pásu pozdĺž poľnej - účelovej komunikácie, cesty smerom do mesta Košice, Mestskej časti Košice-Krásna nad Hornádom po hranice okresov z cesty III. tr. parc. č. 1164/2 smerom z obce Sady nad Torysou - Byster, od obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Správa ciest KSK
0.00 €
100ks zelených vriec označených logom KOSIT na TKO za cenu 1,40 € bez DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Dodanie predmetu zákazky Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Školskej jedálne - kuchyne pr Základnej škole s materskou školou v Košickej Polianke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SO-MA s.r.o.
0.00 €
Realizácia diela na základe VO na predmet zákazy - OPRAVA STRECHY DOMU NÁDEJE OBCE KOŠICKÁ POLIANKA v zmysle Vami predloženej cenovej ponuky v cene 18 900,47 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: M P M Tech s.r.o.
0.00 €
Spracovanie ÚPN-O Košická Polianka - Zmeny a doplnky 02 v celkovej cene 1980 € s DPH, pozostávajúce z Návrhu Územného plánu Obce Košická Polianka - ZaD 02 a Čistopisu Územného plánu Obce Košická Polianka - ZaD 02 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Architektonické štúdio ATRIUM
0.00 €
1ks vlajku SR s rozmermi 100 x 150 cm za cenu s DPH 15,00 € / ks, 1ks vlajku EU s rozmermi 100 x 150 cm za cenu s DPH 15,00 € / ks. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Signo s.r.o.
0.00 €
Zadanie do IS EVO SERVISU na predmet zákazky: OPRAVA STRECHY DOMU NÁDEJE OBCE KOŠICKÁ POLIANKA v cene 70€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
70.00 €
Proces verejného obstarávania v zmysle § 117 ZoVo na predmet zákazky: REKONŠTRUKCIA DOMU NÁDEJE OBCE KOŠICKÁ POLIANKA v cene 500.- €, projekt v zmysle výzvy Miestnej akčnej skupiny HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z na predkladanie Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Dodanie traktora s vlečkou, v zmysle predloženej cenovej ponuky a Výzvy na predkladanie ponúk ZsNH na základe VO na predmet zákazky - Zariadenie a vybavenie projektu - Dopravné prostriedky: traktor s vlečkou/Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka č. zákazky 1090179122 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AGRO-SPIŠ s.r.o.
0.00 €
Dodanie kontajnerov, boxov, paletovacieho vozíka, stohovacieho vozíka a vreckového vozíka v zmysle predloženej cenovej ponuky a Výzvy na predkladanie ponúk ZsNH na základe obstarávania na predmet zákazky -"Zariadenie a vybavenie projektu - kontajnery, boxy, paletovací vozík, stohovací a vrecovací vozík k projektu: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOPRAKO s.r.o.
0.00 €
Dodanie drvičky v zmysle predloženej ponuky a Výzvy na predkladanie ponúk ZsNH na základe VO na predmet zákazy - "Zariadenie a vybavenie projektu - Vybavenie. Drvička/Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci KP" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Industry Technology s.r.o.
0.00 €
Predmet zákazky Likvidácia čiernej skládky k projektu: Vybudovanie zberného dvora alikcidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka v zmysle Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019/7 účinnej dňom 13.7.2019 na základe výsledku štandardnej ex post kontroly VO Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EkoSpektrum, s.r.o.
0.00 €
Výkon verejného obstarávania na predmet zákazky: Zariadenie a vybavenie projektu - Dopravné prostriedky: traktor s vlečkou, Projekt: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka, v cene 350 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Zadanie do IS EVO SERVISU na predmet zákazky : Zadanie a vybavenie projektu - Dopravné prostriedky: traktor s vlečkou, Projekt: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka, v cene 70 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Komplexná oprava chladiarenského boxu v sále KD Košická Polianka 122 podľa predloženej cenovej ponuky v sume 2227 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: M-klíma s.r.o.
0.00 €
Proces VO na predmet zákazky 16 bytová jednotka - Nájomné byty - Košická Polianka v zmysle § 112 Zákona o verejnom obstarávaní podľa Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb & odborných konzultácií v oblasti VO zo dňa 18.1.2019 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Rozbor vody na prítomnosť dusičnanov a dusitanov na adrese: Košická Polianka 62 Odb.: Obec Sečovská Polianka
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
0.00 €
Kosenie zeleného pásu pozdĺž poľnej cesty smerom do Mestskej časti Košice-Krásna nad Hornádom po hranice okresov z cesty III. tr. parc. č. 1164/2 smerom z obce sady nad Torysou - Byster Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Správa ciest KSK
0.00 €
20ks 120l plastových nádob čiernej farby č. 0004-3 na tuhý komunálny odpad, 1ks 120l plastovej nádoby zelenej farby č. 0004-2, 1ks 120l plastovej nádoby modrej farby č. 0004-1, 1ks 120l plastovej nádoby žltej farby č. 0004-4. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
Výspravky výtlkov v obci Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Správa ciest KSK
600.00 €
Projektová dokumentácia na výstavbu nájoimných bytov v zmysle zápisnivce vyhotovenia ponúk v postupe verejného obstarávania Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SOLAR-projekting s.r.o.
7992.00 €
Vystúpenie speváčky Jadranky dňa 13.10.2019 o 15:00 hod. v sále KD v Košickej Polianke pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Umelecká agentúra COLO - COLO
500.00 €
Poskytnutie služieb v zmysle zákazky "Stavebný dozor - Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v o obci Košická Polianka" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ján Bystrianyský - BRICK-BOX ENGINEERING
0.00 €
Poskytnutie služieb v zmysle zákazky "Stavebný dozor - Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v o obci Košická Polianka" Dod.: Ján Bystrianyský - BRICK-BOX ENGINEERING
0.00 €
Servisná prehliadka motorového vozidla značky IVECO, EČV KE 794 JI Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
0.00 €
Matričné doklady - 50 ks rodný list, 100 ks sobášny list, 150 ks úmrtný list, 50 ks žiadosť o uzavretie manželstva Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum polygrafických služieb
0.00 €
Kompletné spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej samosprávy spolupráce na rok 2019 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EUproject s.r.o.
0.00 €
Výstavba Outdoorového ihriska - efektívna podpora prevencie kriminality v obci Košická Polianka v zmysle zápisnice vyhodnotenia ponúk v postupe VO v cene 7008 € s DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Industry Technology s.r.o.
0.00 €
Kosenie zeleného pásu pozdĺž poľnej cesty smerom do Mestskej časti Košice-Krásna nad Hornádom po hranice okresov z cesty III. tr. parc. č. 1164/2 smerom z obce sady nad Torysou - Byster Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Správa ciest KSK
0.00 €
1ks vlajka SR, 1ks vlajka EU Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Signo s.r.o.
0.00 €
Stavebné úpravy toaliet vo viacúčelovej budove KD v KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DOPRAKO s.r.o.
0.00 €
Zapožičanie štiepkovača Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
100ks zelených vriec označených logom KOSIT na TKO za cenu 1,35 € bez DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Revízia komína v budove KD, Košická Polianka 122. ZŠ s MŠ Košická Polianka 148 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
Doprava turistov autobusom dňa 4.5.2019 - Z Polianky do Polianky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
0.00 €
Zadanie do IS EVO SERVISU - Toalety - Obecný úrad Košická Polianka - stavebné úpravy v cene 70€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
1ks vlajka SR, 1ks vlajka EU Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DLC s.r.o.
0.00 €
20ks 120l plastových nádob na tuhý komunálny odpad Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
1100l zberná nádoba na TKO v cene 220 € Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
údržba miestnych komunikácií v obci Košická Polianka počas zimnej sezóny v čase od 5.1.2019 do 31.3.2019 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Tlač periodika "Život KP" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: C-PRESS, s.r.o.
0.00 €
Grafické spracovanie periodika "Život KP" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
0.00 €
Plošina dňa 22.11.2018 o 8:00 hod. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: AB CENTER s.r.o.
0.00 €
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy v Košickej Polianke v zmysle zápisnice vyhodnotenia predložených cenových ponúk v postupe verejného obstarávania zo dňa 19.09.2018 v cene 14047,80 € s DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: East Trade Co. s.r.o.
0.00 €
oprava chladiarenského zariadenia v sále KD v Košickej Polianke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: PROFI-CHLAD, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie asfaltového krytu hr. 5-7 cm,asfalt AC 08 so zhutnutím v množstve 139,34 m2 v hodnote 4133,28€ s DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Spojmix plus s.r.o.
0.00 €
Žalúzie do vestibulu Kultúrneho domu za cenu 329,00 Eur s montážou, sieťky do kuchyne Kultúrneho domu za cenu 82,00 Eur s montážou, sieťky do Základnej školy za cenu 163,00 Eur s montážou, dopravu a zameranie za cenu 50,00 Eur. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: PR - Style, s.r.o.
0.00 €
Externé riadenie projektu: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci KP v zmysle VO v hodnote 4989,96 s DPH Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EUBICO, s.r.o.
0.00 €
VO na predmet zákazky VO79094908 -Stavebné práce k zákazke: Vybudovanie systému zberu odpadov - k projektu Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obvi KP - v zmysle § 117 z. č. 343/20158 o VO v hodnote 300€ a zákazka realizovaná prostredníctvom IS EVOSERVIS v hodnote 70€ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Pokosenie miestnych komunikácií v obci KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Správa ciest KSK
0.00 €
- pevná kovová floorbalová bránku SONA vrátane siete s rozmermi 120 x 90 cm – 2ks; - tenisové stĺpiky Evo 80 z eloxovaného hliníka, s napínacím mechanizmom vnútri stĺpika a štvorcovým profilom 80x80 mm so zaoblenými hranami – 1pár; - tenisová sieť s lankom MERCO TN34 vyrobená z 3,4 mm hrubého polyetylénu – 1ks; - tenisové podpery SINGLE pre nastavenie výšky tenisovej siete na dvojhru vyrobené z hliníka – 1pár. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
0.00 €
VOK kontajner 30mᴈ na 200201 BRO v cene 36€ bez DPH za tonu na deň 20.7.2018 o 10:00 hod. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
výkon verejného obstarávania na predmet zákazky „Likvidácia čiernej skládky k projektu: Vybudovanie zberného dvora a likvidácia čiernej skládky v obci Košická Polianka“ : - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v hodnote 300€ - zákazka realizovaná prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS v hodnote 70€. Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Tlač periodika "Život Košickej Polianky" č.1/2018 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: C-PRESS, s.r.o.
0.00 €
Grafické spracovanie periodika "Život Košickej Polianky" č-1-2/2018 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
0.00 €
Softvér matriky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy
0.00 €
20ks 120l plastových nádob v čiernej farbe na tuhý komunálny odpad Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
100ks zelených vriec označených KOSIT na tuhý komunálny odpad Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Doprava autobusom 12.5.2018 o 8:00 KP- Dargovský priesmyk a o 13:00 Ďukov - KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
Servisná prehliadka motorového vozidla značky IVECO EČV KE 794 JI Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
0.00 €
Prenájom a prepravu VKK / 7m3 a výkup kartónu v cene 35 € tona, komodita 200101 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Zadanie do IS EVO SERVISU - Oprava hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
2ks plastových okien o rozmeroch 100cmx50cm pevné v bielom prevedení Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: PR - Style, s.r.o.
0.00 €
Revízie používaných ele. spotrebičov používaných v MŠ, Ocú a ZŠ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
0.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií počas zimnej sezóny, v čase od 15.1. - 31.3.2018 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
0.00 €
Plošina dňa 8.1.2018 na výmenu reflektora na MFI Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
Výkup papiera Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu, vrátane technického riešenia projektu v rámci výzvy MV SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EUproject s.r.o.
0.00 €
vlajka SR a vlajka EÚ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Signo s.r.o.
0.00 €
úprava terénu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: HYDROTERM spol.s.r.o.
0.00 €
elektrický sporák D77E4F Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: GASTROREX s.r.o.
1700.00 €
Divadelné vystúpenie vianočného titulu BETLEHÉM-RADUJEME SA, VESEĽME SA dňa 3.12.2017 o 14:00 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: BABADLO, n.o.
390.00 €
koberec SERENADE 611-4 M-FILC 2,9 bm, koberec SERENADE 611-4 M-FILC 3,1 bm vrátane obšitia kobercov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
374.76 €
IDP Saturn 2ks, tlaková fľaša Saturn 2ks Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Livonec SK s.r.o.
0.00 €
nábytok do MŠ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Baribal s.r.o.
0.00 €
Spomaľovací prah priebežný, spomaľovací prah koncový, kotva na spomaľovací prah Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Sates, a.s.
0.00 €
hlavná ročná kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ekotec
0.00 €
20ks 120l plastových nádob Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
žiadosť o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EUproject s.r.o.
0.00 €
180ks automatických dáždnikov s grafickým spracovaním Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: JES SK, s.r.o.
0.00 €
doprava turistov autobusom - Prechod z KP do KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
0.00 €
Vystúpenie pre seniorov - 8.10.2017 pri príležitosti Mesiac úcty k starším Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
0.00 €
Kompletné spracovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje OPZL-P06-SC611-2017-1 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Gabriela Adamkovičová
0.00 €
Grafické spracovanie periodika ŽKP, vyhotovenie podkladov pre tlač v roku 2017, zaslanie podkladov určenej tlačiarni a vyhotovenie verzie každého čísla periodika na webstránku obce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia PD pre územné rozhodnutie "Košická Polianka -ČOV", aktualizácia PD pre realizáciu "Košická Polianka - kanalizácia" Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
0.00 €
Prehliadka motorového vozidla IVECO Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
0.00 €
Odber a analýzy pitnej vody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ekolab s.r.o
0.00 €
Zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenie ochrany životného prostredia obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Compact, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cestného mosta ponad Torysu - Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.
0.00 €
konzultácia k príprave projektového zámeru pre projekt v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
zimná údržba miestnych komunikícií Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
0.00 €
Plošina Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
tovar RVC START 7083/4 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOBRAJ, INTERIÉR INVEST s.r.o.
0.00 €
Zameranie hraníc jestvujúceho cintorína, zameranie parkoviska pred cintorínom a vyhodnotenie právneho stavu registra E_KN a vytýčenie zamýšľanej hranice cintorína-výsadba Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Geodetic, spol. s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Prenosná hádzanárska brána Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Jozef Zúbrik - Sportech, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Beáta Zuštiaková
0.00 €
Veľkoobjemový kontajner vrátane dopravy a odvozu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Implementácia a školenie spojené s výmenou softvéru na používanie pošty a registratúry Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
0.00 €
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košická Polianka Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie Kaviareň Slávia s Petrom Stašákom - 9.10.2016 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MASTA PRODUCTION s.r.o
0.00 €
Fotopasce, materiál a práce podľa cenovej ponuky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Contineo s.r.o.
0.00 €
Fotopasce, materiál a práce podľa cenovej ponuky Dod.: Contineo s.r.o.
0.00 €
Vývoz 3ks veľkorozmerných kontajnerov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
vypracovanie dokumentácie k návrhu ochranných pásiem na vodný zdroj Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Montana, spol. s.r.o.
0.00 €
Súdnoznalecký posudok Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Michal Škriab
0.00 €
Ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kobres, s.r.o.
0.00 €
doprava autobusom Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
0.00 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: SBB Tech, s.r.o.
0.00 €
revízia komínov viacúčelovej budovy OÚ a budovy ZŠ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
revízia komínov viacúčelovej budovy OÚ a budovy ZŠ Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
revízia komínov viacúčelovej budovy OÚ a budovy ZŠ Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
revízne správy elektroinštalácií v budovách KD a ZŠ v Koš.Polianke Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
0.00 €
formuláre a matričné doklady Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Centrum polygrafických služieb
0.00 €
realizácia hydrogeologického vrtu - zdoj úžitkovej vody Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Montana, spol. s.r.o.
0.00 €
PVC Strong 3569 Gloria Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
0.00 €
zvislé dopravné značenie Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Alezar, s.r.o.
0.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií počas zimnej sezóny v čase od 18.01.2016 do 31.03.2016 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
0.00 €
plošina na orezávanie stromov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
orezávanie drevín a výrub orecha kráľovského Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ing Peter Schimara
50.00 €
plošina pre obec KP na multifunkčná ihrisko na výmenu svietidiel (12.12.2015) Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
plošina pre obec KP na multifunkčná ihrisko na výmenu svietidiel (12.12.2015) Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
LED reflektor HiPower 140W, 15400Im, 230V, neutral biela Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Datacom, s.r.o.
0.00 €
Statické posúdenie na stav mosta cez rieku Torysa Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: TURY, spol. s.r.o.
0.00 €
zadanie do EKS - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci KP Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Oprava bleskozvodov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: M.K.T.M. - Milan Glovocký
0.00 €
Revízne správy bleskozvodov Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: M.K.T.M. - Milan Glovocký
0.00 €
nádoby na plast, vrecia na ST, TKO Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
pokropenie miestnych komunikácií v KP dňa 15.8.2015 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
tlač časopisu ŽKP č.2/2015 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: EQUILIBRIA s.r.o.
0.00 €
Grafická príprava ŽKP č.2/2015 Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
180.00 €
Vyšetrenie vzorky pôdy na prítomnosť azbestu Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Ekolab s.r.o
0.00 €
Diagnostika mosta cez Torysu v K. Polianke z hľadiska stat. posúdenia Dod.: TURY, spol. s.r.o.
900.00 €
Zhotovenie výkres. dokumentácie mosta cez rieku Torysa s geodetickým zameraním Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: TURY, spol. s.r.o.
696.00 €
revízia komína na OcÚ Odb.: Obec Košická Polianka
Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
54.00 €

Úradné hodiny

Úradné hodiny - Obecný úrad

Pondelok:

08.00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Úradné hodiny - Matrika 

Pondelok:

08.00 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: nestránkový  deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový  deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár