Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20ks 120l plastových nádob Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €
žiadosť o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: EUproject s.r.o.
0.00 €
180ks automatických dáždnikov s grafickým spracovaním Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: JES SK, s.r.o.
0.00 €
doprava turistov autobusom - Prechod z KP do KP Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
0.00 €
Vystúpenie pre seniorov - 8.10.2017 pri príležitosti Mesiac úcty k starším Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
0.00 €
Kompletné spracovanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje OPZL-P06-SC611-2017-1 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Gabriela Adamkovičová
0.00 €
Grafické spracovanie periodika ŽKP, vyhotovenie podkladov pre tlač v roku 2017, zaslanie podkladov určenej tlačiarni a vyhotovenie verzie každého čísla periodika na webstránku obce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia PD pre územné rozhodnutie "Košická Polianka -ČOV", aktualizácia PD pre realizáciu "Košická Polianka - kanalizácia" Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Enviroline s.r.o.
0.00 €
Prehliadka motorového vozidla IVECO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Tempus - Car s.r.o.
0.00 €
Odber a analýzy pitnej vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ekolab s.r.o
0.00 €
Zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenie ochrany životného prostredia obce Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Compact, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cestného mosta ponad Torysu - Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.
0.00 €
konzultácia k príprave projektového zámeru pre projekt v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
zimná údržba miestnych komunikícií Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
0.00 €
Plošina Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
tovar RVC START 7083/4 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOBRAJ, INTERIÉR INVEST s.r.o.
0.00 €
Zameranie hraníc jestvujúceho cintorína, zameranie parkoviska pred cintorínom a vyhodnotenie právneho stavu registra E_KN a vytýčenie zamýšľanej hranice cintorína-výsadba Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Geodetic, spol. s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Prenosná hádzanárska brána Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Jozef Zúbrik - Sportech, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Beáta Zuštiaková
0.00 €
Veľkoobjemový kontajner vrátane dopravy a odvozu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
Implementácia a školenie spojené s výmenou softvéru na používanie pošty a registratúry Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
0.00 €
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Košická Polianka Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie Kaviareň Slávia s Petrom Stašákom - 9.10.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MASTA PRODUCTION s.r.o
0.00 €
Fotopasce, materiál a práce podľa cenovej ponuky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Contineo s.r.o.
0.00 €
Fotopasce, materiál a práce podľa cenovej ponuky Dod.: Contineo s.r.o.
0.00 €
Vývoz 3ks veľkorozmerných kontajnerov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
vypracovanie dokumentácie k návrhu ochranných pásiem na vodný zdroj Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Montana, spol. s.r.o.
0.00 €
Súdnoznalecký posudok Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Michal Škriab
0.00 €
Ochranné pracovné prostriedky Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kobres, s.r.o.
0.00 €
doprava autobusom Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
0.00 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SBB Tech, s.r.o.
0.00 €
revízia komínov viacúčelovej budovy OÚ a budovy ZŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
revízia komínov viacúčelovej budovy OÚ a budovy ZŠ Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
revízia komínov viacúčelovej budovy OÚ a budovy ZŠ Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
0.00 €
revízne správy elektroinštalácií v budovách KD a ZŠ v Koš.Polianke Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Milan Glovocký - M.K.T.M.
0.00 €
formuláre a matričné doklady Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Centrum polygrafických služieb
0.00 €
realizácia hydrogeologického vrtu - zdoj úžitkovej vody Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Montana, spol. s.r.o.
0.00 €
PVC Strong 3569 Gloria Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Interiér Invest, s.r.o.
0.00 €
zvislé dopravné značenie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Alezar, s.r.o.
0.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií počas zimnej sezóny v čase od 18.01.2016 do 31.03.2016 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Národná dialničná spoločnosť, a.s.
0.00 €
plošina na orezávanie stromov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
orezávanie drevín a výrub orecha kráľovského Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing Peter Schimara
50.00 €
plošina pre obec KP na multifunkčná ihrisko na výmenu svietidiel (12.12.2015) Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
plošina pre obec KP na multifunkčná ihrisko na výmenu svietidiel (12.12.2015) Dod.: Vladimír Mátyás
0.00 €
LED reflektor HiPower 140W, 15400Im, 230V, neutral biela Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Datacom, s.r.o.
0.00 €
Statické posúdenie na stav mosta cez rieku Torysa Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TURY, spol. s.r.o.
0.00 €
zadanie do EKS - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci KP Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Oprava bleskozvodov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: M.K.T.M. - Milan Glovocký
0.00 €
Revízne správy bleskozvodov Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: M.K.T.M. - Milan Glovocký
0.00 €
nádoby na plast, vrecia na ST, TKO Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
pokropenie miestnych komunikácií v KP dňa 15.8.2015 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KOSIT, a.s.
0.00 €
tlač časopisu ŽKP č.2/2015 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: EQUILIBRIA s.r.o.
0.00 €
Grafická príprava ŽKP č.2/2015 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: CASSONIC s.r.o.
180.00 €
Vyšetrenie vzorky pôdy na prítomnosť azbestu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ekolab s.r.o
0.00 €
Diagnostika mosta cez Torysu v K. Polianke z hľadiska stat. posúdenia Dod.: TURY, spol. s.r.o.
900.00 €
Zhotovenie výkres. dokumentácie mosta cez rieku Torysa s geodetickým zameraním Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TURY, spol. s.r.o.
696.00 €
revízia komína na OcÚ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK
54.00 €
oprava kanalizačného potrubia Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Miroslav Lengyel
0.00 €
vytýčenie kábla v Dome smútku Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
prečistenie kanalizácie Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: KONTRAKT JMV, s.r.o.
0.00 €
kopírovenia a scanovanie územného plánu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: REPROCENTRUM EXPA PRINT, s.r.o.
44.60 €
príprava a spracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Agentúra East spol. s r.o.
984.00 €
aktualizácia rozpočtu na kanalizáciu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: ASPRO - agentúra pre spracovanie projektov z fondov EÚ, s.r.o.
650.00 €
inštalácia SP4 Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
0.00 €
odstránenie havarijného stavu na pitnej vode Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Štefan Tribula THERM
0.00 €
prekladka zemného kábla Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
úpravňa vody - stavebné práce Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: LDanTech s.r.o.
16442.03 €
vypracovanie energetického certifikátu Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Ladislav Bášti
550.00 €
rekonštrukčné práce na schodisku - hlavný vchod Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kondášová Marta
432.00 €
rekonštrukčné práce na schodisku - zadný vchod Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kondášová Marta
234.00 €
rekonštrukčné práce na schodisku - bočný vchod Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Kondášová Marta
1760.00 €
snehový zachytávač Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
270.00 €
preloženie KVO stlpíka NTL Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
0.00 €
vytýčenie podzemných sietí Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
vytýčenie podzemných sietí Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: SPP distribúcia, a.s.
0.00 €
vytýčenie podzemných sietí Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
vytýčenie podzemných sietí Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka a montáž podlahy Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MH plus s.r.o.
0.00 €
Projektová dokumentácia na rozšírenie MŠ Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: GRIFF spol. s r.o.
5.50 €
kanalizačné prechodné rošty Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Timár Ján
0.00 €
súdnoznalecky posúdok Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Ing. Jozef Bodík CSc.
70.00 €
ťahanie fekálií Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: TRIO TATRA s.r.o.
42.50 €
konzultačné služby - Korwin Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: DATALAN, a.s.
0.00 €
hygienické potreby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
0.00 €
kuka nádoby Odb.: Obecný úrad Košická Polianka
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň  
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň  
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár